You are currently viewing מידע ושירותים רפואיים למבוגרים

מידע ושירותים רפואיים למבוגרים

מידע ושירותים רפואיים למבוגרים

מטרת הדרכה זו ללמוד ולקבל מיומנויות 
לכניסה אישית לתיק הרפואי שלכם בקופת חולים
וביצוע מגוון פעולות מבלי לעמוד בתור ואו להמתין 
למענה אנושי.

Error: Contact form not found.

כתיבת תגובה